SME
Sobota, 3. jún, 2023 | Meniny má Karolína

Základy byrokracie

Váš ľudský sprievodca svetom záhadných lajstier a paragrafov.

Pozrite sa na akú dávku v hmotnej núdzi máte nárok

Príspevky v hmotnej núdzi sú naoko nenápadné položky, ktoré vám môžu sumu dávky aspoň trochu zvýšiť. Ktoré to sú vám priblížime v novom dieli relácie Základy byrokracie.

Príspevky v hmotnej núdzi sú naoko nenápadné položky, ktoré vám môžu sumu dávky aspoň trochu zvýšiť. Máme 7 druhov príspevkov, ktoré vám k dávke prirátajú automaticky, keď prinesiete potrebné doklady. Niektoré z nich si môžete nárokovať aj bez toho, že by ste potrebovali pomoc v hmotnej núdzi, o tie si však musíte sami požiadať.

Základná dávka

Jednotlivec v hmotnej núdzi.

60,50 €

Jednotlivec s 1 až 4 deťmi.

115,10 €

Jednotlivec s viac ako 4 deťmi.

168,20 €

Dvojica.

105,20 €

Dvojica s 1 až 4 deťmi.

157,60 €

Dvojica s viac ako 4 deťmi.

212,30 €

Príspevok pre tehotnú ženu

Tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstv.

Ak preukáže svoje tehotenstvo tehotenským preukazom a počas tehotenstva pravidelne navštevuje tehotenskú poradňu.

Ak je sama žiadateľom alebo je medzi jeho spoločne posudzovanými osobami.

13,50 €

Príspevok pre rodiča dieťaťa do jedného roku veku

Preukáže sa potvrdením príslušného pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach.

13,50 €

Príspevok na dieťa plniace si povinnú školskú dochádzku

Dieťa si plní povinnú školskú dochádzku.

17,20 €

Príspevok na zdravotnú starostlivosť

Je povinne zdravotne poistený.

2 €

Aktivačný príspevok

Zamestaný alebo evidovaný ako uchádzač o zamestnanie.

Zvyšuje si kvalifikáciu štúdiom popri zamestnaní, kombinovaného štúdia ak ešte nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Zúčastňuje sa vzdelávaní, ktoré organizuje Úrad práce.

Zúčastňuje sa na vykonávaní menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo s obcou.

63,07 €

Občan, ktorý sa zamestnal a bol dlhodobo nezamestnaný.

Mzda na úrovni minimálnej mzdy alebo jej trojnásobku.

Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi, ak mu patrí príspevok na vykonávanie absolventskej praxe.

Príspevok na bývanie

Vlastník bytu alebo rodinného domu, nájom bytu alebo rodinného domu, nájom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie, má právo doživotného úžívania v byte alebo rodinnom dome.

Uhrádzanie nákladov spojených s bývaním za predchádzajúcich 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukázanie uznania dlhu a dohody o splátkach, podmienky nároku sa prehodnocujú raz za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

55,80 €

89,20 € mesačne, ak je viac spoločne posudzovaných osôb

Splnenie podmienok nároku na príspevok sa neskúma ak je poberateľom starobného dôchodku, inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku a dovŕšil 62 rokov veku, ak má poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne s poskytovaním bývania.

Ochranný príspevok

Z dôvodu nepriaznivej životnej situácie si nemôže zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou a splnili podmienky na vznik nároku na dávku.

Dosiahnutie veku potrebného na nárok na starobný dôchodok, · invalidita z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, osobná, celodenná a riadna starostlivosť osamelého rodiča o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, osobná, celodenná a riadna starostlivosť o dieťa, ktoré je podľa posudku príslušného orgánu dieťa s ŤZP, osobná, celodenná a riadna starostlivosť o občana, ktorý je podľa posudku príslušného orgánu občan s ŤZP, nepriaznivý zdravotný stav občana, t.j. choroba, porucha zdravia uznaná ošetrujúcim lekárom trvajúca nepretržite viac ako 30 dní, zúčastňovanie sa na resocializačných programoch.

63,07 €

34,69 € ak je PN viac ako 30 dní

Našou respondentkou bola pani Mgr. Eva Somorová, vedúca pracoviska sociálnych vecí a rodiny na Úrade práce v Bratislave 4 a JUDr. Štefánia Kacianová, vedúca kancelárie riaditeľa - vedúceho služobného úradu, na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

TOP videá

SkryťZatvoriť reklamu